Как ценностите на демокрацията и правата на човека могат да се превърнат в начин на живот, основан на споделени ценности като уважение към човешкото достойнство, справедливост, равенство, свобода и независимост, върховенство на правото?  Съществуващите образователни практики по правата на човека сe недостатъчни и неудовлетворителни, което се вижда в ниските резултати на българските младежи при международни оценявания по гражданско образование. Чрез развитие на иновативни практики за обучение като програмата за младежи „Правата на човека през обектива“, фондация „Партньори – България“ допринася за подкрепа за правата на човека и за прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека, предназначени за педагози, младежки фасилитатори и експерти в образованието.

Програмата включва видео лаборатории за младежи и изработване на младежки видео филми по проблеми на общността. Предлага се и методология за водене на диалог по въпроси на правата на човека, а обученията за младежи и педагози ще преминат в  серия от 8 публични форума „Диалози за правата“. Проучванията и творческите дейности на младежите ще бъдат представени във фотоалбум и в дигитална изложба „Правата на човека през обектива“. Кампания за защита на уязвими групи ще представи техните идеи и мнение за важни проблеми на общността, а резултатите от целия опит ще бъде отразен в програмата на национална конференция и в подготвени препоръки за подобряване на политиката по отношение образованието по правата на човека.

Проектът ще обогати участващите младежи и ученически съвети от Вършец, Монтана, Благоевград и Гоце Делчев със знания и умения как да прилагат правозащитния подход при анализ на социални събития и да заснемат елементи от реалността като конфронтират дискриминационни практики към уязвими групи. В дългосрочен план проектът ще съдейства за укрепване на институционалния капацитет на училища и други образователни институции като предложи идеи за промени в образованието по правата на човека и конкретни практики за реализирането им. Младите хора ще са в състояние по-лесно да се мобилизират, да изпитват съпричастност към уязвимите и да противодействат на негативните стереотипи и актове на омраза към тях.

Правата на човека през обектива е проект, изпълняван от Фондация „Партньори – България“в сътрудничество с Академия по права на човека, Норвегия и финансиран в рамките на Фонд Активни граждани, България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.