Право на образование

МОДУЛ 8

Учениците научават, че всички деца по света имат право на основно образование. Представени са предизвикателствата пред някои деца, които нарушават правото им да ходят на училище и да имат достъп до образование. Модулът е разработен да помогне на учениците да видят връзката между образование и права - целта на образованието като пълно развитие на човешката личност и образованието , което може да насърчава зачитането на правата на човека и основните свободи.

Право на образование

Учениците научават, че всички деца по света имат право на основно образование. Модулът им помага да разберат предизвикателствата, с които се сблъскват някои деца, както и колко трудно може да бъде да ходиш на училище и да имаш достъп до образование. Разработен е, за да помогне на учениците да видят връзката между образование и права: образованието като цялостно развитие на човешката личност и образованието, което може да насърчава зачитането на човешките права и основните свободи.

Целта на тази сесия е децата да получат знания за правото на образование и да разберат значимостта му за индивида и за обществото като цяло. Състои се от въвеждащо упражнение, лекция за правото на образование, последваща дейност и дейност, която да бъде направена след посещение в музея.

1) Като начало, въвеждащото упражнение ще помогне на учениците да развият представа за образованието и неговите инструменти.

2) Лекцията ще предостави информация, която ще бъде използвана като основа в последващите дискусии.

3) Последващата дейност е структурирана като групова дискусия за идентифициране на целите, свързани с правото на образование.

4) Накрая, учениците ще идентифицират в музеите инструменти, които допринасят за правото на образование. Така се набляга на презумпцията, че образованието е за всички.

Учебни цели

 • Учениците да обмислят какво им е необходимо, за да имат достъп до образование;
 • Да се запознаят с правото на образование и неговото значение за обществото;
 • Да анализират целите на правото на образование.

Описание

 • Време за провеждане: 1-2 часа.
 • Изисквания: Достатъчно пространство за работа по групи, листове хартия и химикалки за упражнението.
 • Необходима подготовка (за преподавателя): Лекция за правото на образование.

Упражнение

Какво е образование? Защо ви е необходимо? От кои инструменти се нуждаете, за да имате достъп до образование?

 1. Учениците трябва да бъдат разделени на три групи.
 2. Всяка група получава един от следните въпроси, химикалки и листове хартия за своите отговори.

А. Нарисувайте първото нещо, което ви идва наум, когато чуете: „Какво е образование?“ Обяснете на вашата група избора си.

Б. Напишете какво ви е необходимо, за да имате достъп до образование:

 • Във вашия град;
 • У дома;
 • В училище.

В. Напишете защо се нуждаете от образование.

След като отговорят на въпросите и ги обсъдят в своята група, учениците трябва да ги представят пред целия клас. Презентациите им ще са отправна точка за анализ на правото на образование и неговото значение за обществото.

Няма „правилни“ отговори; целта на упражнението е да инициира последващи дискусии за важността на образованието.

Възможни отговори на децата на въпрос А: рисунки на класни стаи, книги, мозъци и глави, букви и цифри, процеса на учене, и др.

Насоки за преподавателя:

 • Изтъкнете, че образованието може да се осъществи и извън класната стая, но това е различно от неформалното учене вкъщи.
 • Акцентирайте върху това дали рисунките тълкуват на понятието за образование в по-широк смисъл.
 • Подчертайте, че образованието е не само букви и цифри, а човешко учене в по-широк контекст, в което участват целия ни ум и цялото ни тяло.

Б. Учениците може да посочат най-различни аспекти на разходите и потребностите от образование, като преки и непреки разходи, консумативи (книги, химикалки, раници), бяла дъска, бюра и столове, и др.

Насоки за преподавателя: Накарайте учениците да разсъждават в по-широк контекст и да свържат разходите с термини като безплатно обучение, преки и косвени разходи за образование и т.н.

В. Децата могат да се сетят за много ползи от образованието, например, че се научават да четат и пишат, да разбират обществото, да участват в политиката, да си намерят работа и т.н.

Насоки за преподавателя: Накарайте учениците да разсъждават върху ползите от образованието в контекста на по-абстрактни теми като дискриминация, личностно развитие, качество на образование, културни права и др.

Право на образование

Cambridge Dictionary дефинира образованието като „процесa на преподаване или учене, особено в училище или колеж, или знанието, което получавате от това“. Друго утвърдено определение дава енциклопедия Британика: „дисциплината, която се занимава с методите на преподаване и учене в училищата или подобна на тях среда, за разлика от различни неофициални и неформални средства за социализация“.

Следователно образованието може да се разбира като предаване на ценностите и натрупаните знания на едно общество.

Член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) гласи, че:

(1) Bсеки човек има право на образование. Oбразованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Hачалното образование трябва да бъде задължително. Tехническото и професионалното образование трябва да бъда общодостъпно, а висшето образование трябва да бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности.

(2) Oбразованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и заcилване на уважението към правата на човека и основните свободи. Tо трябва да съдейства за разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, както и за осъществяване дейността на Oрганизацията на Oбединените нации за поддържане на мира.

(3) Pодителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца[1].

Разпоредбите на член 26 на ВДПЧ се превърнаха в основа за по-нататъшни дискусии и гаранции за правото на образование. Международният пакт за икономически, социални и културни права (МПИСК) направи член 26 на ВДПЧ правно обвързващ чрез своите членове 13 и 14.

Член 13 (МПИСК) уточнява, че правото на образование е универсално право, гарантирано на всеки човек без дискриминация. Това означава, че то важи еднакво за всички, независимо от пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, религия, възраст или друг статут. В този смисъл предоставяното от държавата образование трябва да бъде с еднакво качество на цялата ѝ територия, така че да изключва дискриминация, основана на географски принцип.

Член 13 (МПИСК) също така задава стъпките, към които трябва да се придържат държавите, за да спазят задължението за осигуряване на правото на образование. Първо, държавата е длъжна да предложи безплатно и задължително основно образование, т.е. никое дете не трябва да плаща, за да ходи на училище и да бъде  лишавано от това, ако не може да плати. Освен това безплатното образование включва както преки разходи като училищни такси, така и косвени, като учебници, храна, училищни униформи и инфраструктура. В тази връзка Европейският съд по правата на човека прие, че държавата не може да се откаже от своята отговорност, като делегира задължението си на частни училища. Основното образование е задължително и не може трета страна, включително родителите, да възпрепятства някого да посещава основно училище.

Второ, средното и висшето образование, включително техническото и професионалното, трябва да се направи достъпно и достижимо с всички възможни средства. Ако е възможно, държавата трябва постепенно да се стреми да въведе безплатно образование.

Трето, елементарното образование трябва да се насърчава за хората, които не са получили цялостно основно образование. И накрая, държавата трябва да се стреми към непрекъснато развитие и подобрение на училищната система, включително и на материалните условия и преподавателския състав.

Освен пълното осъществяване на образованието, държавата има и задължението да зачита свободния избор на образование, което означава, че трябва да зачита свободата на родителите или настойниците на избор на образование според техните убеждения, стига да се придържат към минималните образователни стандарти. Например, родителите имат право да изберат училище в съответствие с техните религиозни, морални или житейски убеждения.

Член 14 (МПИСК) акцентира върху задълженията на всяка държава да обезпечи съществуването на задължително и безплатно основно образование на територията си в разумен срок. Всяка държава, която понастоящем няма задължително и безплатно основно образование за всички и е подписала МПИСК, е длъжна да създаде план за това и да работи за постепенното му прилагане в рамките на две години от подписването на конвенцията.

Правото на образование е гарантирано и от Конвенцията за правата на детето в  чл. 28 и 29. Член 28 гласи, че „държавите - страни по споразумението признават правото на образование на детето“ и „следва да предприемат всички подходящи мерки за осигуряване спазване на училищната дисциплина по начин, съобразен с човешкото достойнство на детето[2]. " Член 29 се фокусира върху целите на образованието като развитието на личността на детето, зачитането на правата на човека и околната среда, и подготовката на детето за отговорен живот в свободно общество. И двата члена подчертават правото на детето на образование и разглеждат качеството и съдържанието на предоставяното образование.

Според Комитета на ООН по икономически, социални и културни права, задълженията на държавата, произтичащи от гореспоменатите международни закони, могат да бъдат разделени в три категории. Първо, държавата е длъжна да зачита правото на образование, което означава, че тя не може да пречи на ученика да получи образование, например чрез закриване на държавни училища или намеса в избора му. Държавата има също и задължението да защитава това право, което означава, че тя трябва да гарантира упражняването на правото на образование. Например, тя трябва да защитава от дискриминация и в частните училища, както и да разработи законодателство за предотвратяване на детския труд или всякакви други дейности, които могат да попречат на задължителното основно образование. Държавата е длъжна и да прилага това право, което означава, че трябва да направи образованието достъпно и достижимо за всички. Това включва предоставянето на необходимите материални и финансови инвестиции за спазване на задължението за минималното равнище, за да бъде това право приемливо и адаптирано за всичките ѝ общности.

Организацията на обединените нации има Цели за устойчиво развитие. Призивът за  действие е към всички държави - да насърчават благосъстоянието, като същевременно пазят планетата. Четвъртата цел в списъка е качествено образование. Образованието може да даде на хората инструменти, които влияят положително на обществото и предлагат решения за текущи глобални предизвикателства.

Като изпълнява задълженията си по отношение на правото на образование, държавата работи и за икономически растеж, здравеопазване, намаляване на бедността, личностно развитие и демокрация. Правото на образование има толкова толкова голямо влияние, защото то е „овластяващо право“, което дава възможност на хората да получат достъп до други човешки права. Образованието повишава социалната мобилност, тъй като е свързано с икономически, социални и културни права. Образованият човек има по-голям шанс да си намери работа и да си осигури достатъчно храна, както и по-добри познания за здравето си. Също така, правото на образование е свързано със свободата на съвестта и религията. Така се гарантира на родителите свободен избор на образование на децата им в съответствие със собствените им убеждения. И накрая, , образованието допринася за независими и овластени граждани, като им позволява да упражняват по-добре своите граждански и политически права, например свобода на изразяване и свобода на сдружаване. Така правото на образование укрепва демокрацията по света и се превръща в заплаха за автократичното управление.

 

За повече информация (на английски език):

Всеобща декларация за правата на човека

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Общ коментар № 1: Целите на образованието (член 29) (2001)

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo1TheAimsofEducation(article29)(2001).aspx

Международен пакт за икономически, социални и културни права

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

Устойчиво развитие

https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

Конвенция за правата на детето

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 

Последваща дейност

Учениците работят в групи по 3 или 4. Всяка група ще анализира един от е четирите документа, за да идентифицира онези членове, които коментират правото на образование:

- Всеобща декларация за правата на човека;

- Конвенция за правата на детето;

- Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените;

- Конвенция за правата на хората с увреждания.

В допълнение, групите трябва да изброят целите на образование, които се откриват в документа и да запознаят останалите от класа с тях.

 

Как да използвате музеите

Музеите са източник на знания и важен образователен инструмент. Учениците могат да посетят изложби/експозиции там, където живеят, както и онлайн, и да си водят бележки какви видове инструменти се откриват в тях. Те трябва да анализират и как изложбата отправя и разпространява своето послание, както и дали е достъпна за всички. Децата трябва да напишат какво са научили от посещението си в музея.

Изложбата включва ли видео филми? Да / Не

Колко снимки видяхте?

Към снимките има ли кратка информация? Да / Не

Изложбата/експозицията използва ли интерактивни инструменти?  Да / Не

Достъпна ли е за хора в инвалидни колички?  Да / Не

Какво научихте от тази изложба?

Мислите ли, че посещението на музея е ценно допълнение към образованието, което получавате в училище? Ако да, защо?

[1] https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg

[2] https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf