През 1993 г. Световната конференция по права на човека призовава страните да включат правата на човека, демокрацията и върховенството на закона като теми в учебните програми на всички обучаващи институции във формалното и неформалното образование.

През 1997 г на Втората среща на държавните и правителствени ръководители на Съвета на Европа е взето решение да се стартират инициатива за образование в демократично гражданство с поглед към насърчаване на осведомеността на гражданите за техните права и задължения в демократичното общество.

През 2005 г. Общото събрание на ООН провъзгласява Световна програма за образование по правата на човекa за насърчаване на изпълнението на образователните програми за правата на човека във всички сектори на обществото.

През 2010 г. е приета Харта на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство и образование по правата на човека, според която Образование по правата на човека означава образование, подготовка, повишаване на осведомеността, информация, практики и дейности, които целят чрез снабдяване на обучаващите се със знания, умения и разбиране, както и чрез pазвитие на техните отношения и поведение, да се даде възможност на обучаващите се да допринасят за изграждането и защитата на универсална култура по права на човека в обществото с оглед насърчаването и защитата на човешките права и фундаменталните свободи.

Според Хартата:

  • Целта е да се осигури на всяко лице в рамките на тяхната територия възможността за образование за демократично гражданство и образование по правата на човека.
  • Страните членки трябва да включат образованието за демократично гражданство и образованието по правата на човека в програмите за формално образование на ниво предучилищно, основно и средно училищно образование, както и в общото и професионалното образование.
  • Страните членки трябва да подпомагат ролята на неправителствени организации и младежки организации в образованието за демократично гражданство и образованието по правата на човека, особено в сферата на неформалното образование.